1. ഓക്യ

  സം.

   • നാ. വീട്ടിനുകൊള്ളവുന്ന സ്ഥലം
   • നാ. പ്രസാദം, സന്തോഷം
 2. ഔഖ്യ

  സം. <ഉഖാ

   • വി. ഉഖയില്‍ (കിടാരത്തില്‍) വേവിച്ച, കലത്തില്‍ കിടക്കുന്ന
X