1. ഓഗണ

    സം.

      • വി. ശേഖരിക്കപ്പെട്ട, ചേര്‍ക്കപ്പെട്ട
      • വി. സ്നേഹിതങ്കാരാല്‍ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട
X