1. ഓഘം

  സം.

   • നാ. പ്രവാഹം, ഒഴുക്ക്
   • നാ. കൂട്ടം, സമൃദ്ധി
   • നാ. ഒരു വലിയ സംഖ്യ (നൂറായിരം സമുദ്രം ചേര്‍ന്ന സംഖ്യ)
   • നാ. മുറുകിയ മട്ടിലുള്ള നൃത്താദികളുടെ പേര്, ഒരു താളഭേദം
   • നാ. വാദ്യവിധികളില്‍ ഒന്ന് (തത്ത്വം, അനുഗതം എന്നു മറ്റുരണ്ടും)
   • നാ. പാരമ്പര്യം, പാരമ്പര്യോപദേശം
 2. ഓകം

  സം. ഓക

   • നാ. പക്ഷി
   • നാ. അഭയസ്ഥാനം
   • നാ. വീട്
 3. ഔഘം

  സം.

   • നാ. വെള്ളപ്പൊക്കം, ഒഴുക്ക്, പ്രവാഹം
X