1. ഓങ്കാരം

    സം. ഓം-കാര

      • നാ. ഓം എന്ന അക്ഷരം, പ്രണവം, "ഓം" നോക്കുക
      • നാ. ഒരു ശിവലിംഗം (കാശിയില്‍)
X