1. ഓങ്കാരസ്വരൂപന്‍

      • നാ. ഈശ്വരന്‍
      • നാ. ശിവന്‍
      • നാ. വിഷ്ണു
X