1. ഓങ്ങല്‍1

  ഓങ്ങുക

   • നാ. കൈകൊണ്ടോ വടിമുതലായവകൊണ്ടോ ഊക്കോടെ അടിക്കാനോ എറിയാനോ മറ്റോ ഭാവിക്കല്‍
 2. ഓങ്ങല്‍2

  പ.മ.

   • നാ. രാജാവ്
   • നാ. ആന
   • നാ. മല
   • നാ. കപ്പല്‍
   • നാ. ഉയര്‍ന്നസ്ഥലം, മേട്
X