1. ഓങ്ങുക

      • ക്രി. ഊക്കോടെ അടിക്കാനോ എറിയാനോ മറ്റോ കയ്യുയര്‍ത്തുക, ഒരുങ്ങുക, ഉദ്യമിക്കുക, തുനിയുക
X