1. ഓച, ഓശ

    <ഒച്ച

      • നാ. ശബ്ദം
      • നാ. കീര്‍ത്തി
X