1. ഓച്ചാനിക്കുക

      • ക്രി. വിനയം പ്രകടിപ്പിക്കുക, (പ്രഭുക്കന്മാരുടെമുമ്പില്‍ കീഴാളരെന്നപോലെ)
X