1. ഔക്ഷം

    സം.

      • നാ. ഉക്ഷസമൂഹം, കാളക്കൂട്ടം
X