1. ഔഗ്യ്രം

    സം. <ഉഗ്ര

      • നാ. ഉഗ്രത, കാഠിന്യം, ക്രൗര്യം, ഭീകരത
      • നാ. ഉഗ്രത, വ്യഭിചാരിഭാവങ്ങളിലൊന്ന്, തനിക്കുവേണ്ടുന്ന ആളുകളില്‍ അപരാധം കണ്ടിട്ടുചെയ്യുന്ന ക്രൂരത, ഇതിനു പേടിപ്പിക്കുക, കെട്ടുക, അടിക്കുക മുതലായവ അനുഭവങ്ങള്‍
X