1. ഔഘാനം

    സം.

      • നാ. താങ്
      • നാ. വെള്ളം സംഭരിക്കാനുള്ള തൊട്ടി
X