1. ഔചിതി

    സം.

      • നാ. ഔചിത്യം, യോജിപ്പ്, ചേര്‍ച്ച, മര്യാദ, പൊരുത്തം
X