1. ഔജസിക

    സം.

      • വി. ഓജസ്സുള്ള, ശക്തിയുള്ള, ചുറുചുറുക്കുള്ള
X