1. ഔജസ്യ

  സം.

   • വി. ഓജസ്സു നല്‍കുന്ന, ശക്തിയും ഉന്മേഷവും ഉണ്ടാക്കുന്ന
 2. ഓജസ്യ

  സം.

   • വി. ഓജസ്സുള്ള, ഓജസ്സിനുഹിതമായിട്ടുള്ള, ഓജസ്സിനെ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന
X