1. ഔജസ്യം

    സം.

      • നാ. ബാം, ശേഷി
      • നാ. ചുറുചുറുക്ക്, ഉന്മേഷം
X