1. ഔട്ട്പോസ്റ്റ്

    ഇം.

      • നാ. മുഖ്യമായ കേന്ദ്രംവിട്ട് അകലെയുള്ള ആസ്ഥാനം (പട്ടാളക്കാരുടെയും പോലീസുകാരുടെയും എന്നപോലെ)
X