1. ഔഡ

  സം.

   • വി. നനഞ്ഞ, ഈര്‍പ്പമുള്ള
 2. ഒട1

   • നാ. ഉട, നിവര്‍ത്തുപിടിച്ച കുടപോലെ മണല്‍ക്കാടുകളില്‍ ധാരാളം വളരുന്ന ഒരു മുള്‍ മരം. ധാരാളം ചെറിയ ഇലകള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും
 3. ഒട2, ഉട

   • നാ. വൃഷണം
   • നാ. കോഷ്ഠം, വസ്തിപ്രദേശം
 4. ഒട്, ഓട്

  പ.മ.

   • വ്യാക. ഇത് ഒട്ടുക എന്ന കൃതിരൂപംതന്നെ. സമ്യോജികാവിഭക്തിപ്രത്യയം (കൂടി, ചേര്‍ന്ന്, അടുക്കല്‍, സമീപം, ഒപ്പം എന്നീ അര്‍ത്ഥങ്ങളില്‍ നാമത്തോടുചേര്‍ത്ത് പ്രയോഗം. ഉദാ: അതിനൊട്, അതിനോട്; അവനൊട്, അവനോട്; എന്നൊട്, എന്നോട് ഇത്യാദി. "ഏ" ചേര്‍ന്ന് "അതിനോടേ" എന്നപോലെ രൂപം. അതിനോടൊപ്പം, അതിനോടൊന്നിച്ച്, അതിനോടുചേര്‍ന്ന്, അതിനോടുകൂടെ എന്നപോലെ ഗതികള്‍ ചേരുമ്പോള്‍ വിയോജകാര്‍ഥത്തിലും പ്രയോഗം. ഉദാ: ഉടവരോട് വേര്‍പാട്; ഇടരൊടുവേറായ്; ചേതനയോടു പിരിഞ്ഞ് ഇത്യാദി)
 5. ഒറ്റ

  ഓര്‍

   • നാ. ഒരുതരം വാദ്യം
   • വി. വിശേഷണരൂപം. താരത. ഇരട്ട. ഒന്നുമാത്രമായ, ഒന്നായ, തനിച്ചുള്ള, ഒരു കൂട്ടില്ലാത്ത
   • നാ. ഒന്ന്, ജോടിയില്‍പ്പെട്ട ഒന്ന്
   • നാ. സംഖ്യകളുടെ ഏകസ്ഥാനം, ഏകസ്ഥാനമുള്ള അക്കം
   • നാ. ഓജസംഖ്യ, ഒന്ന്, മൂന്ന്, അഞ്ച്, ഏഴ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള സംഖ്യകള്‍
   • നാ. ഒരു ജോടിയില്‍പ്പെട്ടത്, സമനിലയിലുള്ളത്
   • നാ. കളരിപ്പയറ്റില്‍ മര്‍മസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ക്ത്തും അടിയും ഒഴിവും
   • നാ. നാലുമുഴം നീളമുള്ള ഒറ്റമുണ്ട്. ഉദാ: ഒറ്റമുണ്ടും ഇരട്ടമുണ്ടും, ഒറ്റൗടുക്കുക
   • നാ. ഒരു പലഹാരം (ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ നൈവേദ്യമായുണ്ടാക്കുന്നത്)
   • നാ. (നായാട്ട്) ആണ്‍പന്നി, കാട്ടുപന്നി, ഒറ്റയാന്‍. (പ്ര.) ഒറ്റക്കെട്ടായിനില്‍ക്കുക, ഒറ്റക്കയ്യായിനില്‍ക്കുക, ഒറ്റതിരിയുക, ഒറ്റപ്പെടുക, ഒറ്റയ്ക്കു പറയുക, ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍ ഇത്യാദി
 6. ഒറ്റ്

   • നാ. ചാരപ്രവൃത്തി, ഗൂഢമായ അറിവ്
   • നാ. മീന്‍പിടിത്തം
 7. ഓട1

   • നാ. വെള്ളം ഒലിച്ചുപോകുന്ന ചാല്, റോഡുകളുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും ഉള്ള ചെറിയ നീര്‍ച്ചാല്‍
   • നാ. കിടങ്ങ്, അകഴി
   • നാ. ഒരു ആഭരണം, നെറ്റിപ്പട്ടം
   • നാ. ചക്കിന്‍റെ ഒരു ഭാഗം (മ.തി.)
 8. ഓട2

   • നാ. ഒരു മരുന്നു ചെടി, കിലുകിലുപ്പച്ചെടി
   • നാ. ഓട(ല്‍) മരം, ഓടവള്ളി
   • നാ. മുളയുടെ ഇനത്തില്‍പ്പെട്ട ഒരു ചെടി
X