1. ഔഡവം

    സം.

      • നാ. വര്‍ജ്യരാഗങ്ങളുടെ ഒരു പിരിവ്. ഏഴു സ്വരങ്ങളില്‍ രണ്ടെണ്ണം വര്‍ജിക്കുന്നത് (ആരോഹണത്തില്‍ സ്വരം വര്‍ജിക്കുന്നത്)
X