1. ഔഡുംബരം

    സം.

      • നാ. ചെമ്പ്
      • നാ. ഔദുംബരം, അത്തിവൃക്ഷം, അത്തിപ്പഴം
X