1. ഔഡുപ

    സം. <ഉഡുപ

      • വി. ഉഡുപനെ (ചന്ദ്രനെ) സംബന്ധിച്ച
      • വി. ഉഡുപത്തെ (ചങ്ങാടത്തെ) സംബന്ധിച്ച
X