1. ഔഡുപികന്‍

    സം.

      • നാ. ഉഡുപത്തില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്നവന്‍, ചങ്ങാടത്തില്‍ യാത്രചെയ്യുന്നവന്‍
X