1. ഔഡ്രപുഷ്പം

  സം.

   • നാ. ചെമ്പരത്തി, ഓഡ്രപുഷ്പം
 2. ഓഡ്രപുഷ്പം

  സം. -പുഷ്പ

   • നാ. ചെമ്പരുത്തി
X