1. ഔഡ്വ

  സം.

   •   ഉഡുവിനെ (നക്ഷത്രത്തെ) സംബന്ധിച്ച.
 2. ഔഡവ

  സം.

   • വി. ഉഡുവിനെ (നക്ഷത്രത്തെ) സംബന്ധിച്ച
X