1. ഔണ്‍സ്

    ഇം.

      • നാ. ദ്രവപദാര്‍ഥത്തിന്‍റെ ഒരു അളവ്
X