1. ഒല

   • നാ. ഉല
 2. ഒലാ

   •   നിഷേധാഖ്യാതശബ്ദം. ഒല്ലാ. ഉദാ: ചെയ്യൊലാ = ചെയ്യരുത്.
 3. ഓല്‍1

  ഓലുക

   • ക്രി. ഒലിക്കുക, ഒഴുകുക
 4. ഓല്‍2

   • വി. ഓലുന്ന, ഒലിക്കുന്ന, ഒഴുകുന്ന
 5. ഓല1

   • നാ. തെങ്ങ് പന മുതലായവയുടെ ഇല (പ്ര.) കിളിയോല, കുരുത്തോല പച്ചോല, പഴുത്തോല, പഴയോല, മുണ്ടോല, കീറോല, ചെമ്പോല, പട്ടോല, ഓലക്കെട്ട് (കെട്ടിവച്ച ഓല) ഓലക്കുട ഓലഗ്രന്ഥം, ഓലച്ചുരണ, ഓലച്ചൂട്ട്, ഓലപ്പഴുത്, ഓലപ്പായ്, ഓലപ്പാമ്പ്, ഓലപ്പീപ്പീ, ഓലമടല്‍, ഓലമെടച്ചില്‍
   • നാ. മുന്‍കാലത്തു പനയോലയില്‍ എഴുതിയിട്ടുള്ള പ്രമാണം
   • നാ. കാതിലണിയുന്ന ഒരു ആഭരണം, കുരുത്തോല ചുരുട്ടിയും മറ്റും ഉണ്ടാക്കുന്നത്
 6. ഓല2

  പ.മ.

   • അവ്യ. തന്‍വിന. ഓലെ, ഒലിക്കുമ്പോള്‍, ഒഴുകുമാറ്, വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ട്
 7. ഓല3

   • വി. നനഞ്ഞ, നനവുള്ള, ഈര്‍പ്പമുള്ള
 8. ഔത്കൃഷ്ട്യം, ഔല്‍-

  സം.

   • നാ. ഉത്കൃഷ്ടഭാവം, മേന്മ, ഗുണപൂര്‍ണത
X