1. ഔത്തമര്‍ണികം

    സം. <ഉത്തമര്‍ണ

      • നാ. (പലിശയ്ക്കു) കടം വാങ്ങിയ പണം
X