1. ഔത്തമി

    സം. <ഉത്തമ

      • നാ. ഉത്തമന്‍റെ വംശപരമ്പരയില്‍പെട്ടവന്‍, മൂന്നാമത്തെ മനു
X