1. ഔത്തരാഹ

    സം. <-അഹന്‍

      • വി. അടുജ്ദിവസത്തെ സംബന്ധിച്ച
      • വി. ഉത്തരദിക്കിനെ സംബന്ധിച്ച, ഉത്തരദിക്കിലുള്ള (ഭാഷയില്‍ വന്ന അര്‍ത്ഥം). ഔത്ത്രാഹന്‍ = ഉത്തരദിക്കിലുള്ള ആള്‍ (ഭാഷയില്‍ വന്ന അര്‍ത്ഥം)
X