1. ഔത്തരേയന്‍

    സം.

      • നാ. ഉത്തരയുടെ പുത്രന്‍, പരീക്ഷിത്ത്
X