1. ഔത്താനപാദി

      • നാ. ധ്രുവനക്ഷത്രം
      • നാ. ഉത്താനപാദന്‍റെ പുത്രനായ ധ്രുവന്‍, ഔത്താനപാദന്‍
X