1. ഔത്പത്തിക

    സം.

      • വി. ഉത്പത്തി മുതല്‍ക്കുള്ള, സഹജമായ, ജന്മസിദ്ധമായ
      • വി. ഒരേകാലത്തുണ്ടായ
X