1. ഔത്പലം

    സം.

      • നാ. ഉത്പലത്തിന്‍റെ കിഴങ്ങ്
X