1. ഔത്പാതികം

    സം. <ഉത്പാത

      • നാ. ദുര്‍നിമിത്തം
X