1. ഔത്സംഗിക

    സം. <ഉത്സംഗ

      • വി. ഉത്സംഗത്തില്‍ വയ്ക്കപ്പെട്ട, മടിയില്‍ വയ്ക്കപ്പെട്ട
X