1. ഔത്സര്‍ഗിക

    സം. <ഉത്സര്‍ഗ

      • വി. ഉത്സര്‍ഗം സംബന്ധിച്ച, സാമാന്യ നിയമത്തിനു വിധേയമായ
X