1. ഔഥികന്‍

    <സം. ഉക്ഥ

      • നാ. ഉക്ഥം അറിയുന്നവന്‍, സാമവേദം പഠിക്കുന്നവന്‍
X