1. ഔദക

    സം. <ഉദക

      • വി. വെള്ളത്തെ സംബന്ധിച്ച, ഉദകത്തിലുള്ള
X