1. ഔദകം

    സം.

      • നാ. ചുറ്റും ജലംകൊണ്ടു രക്ഷിതമായ നഗരം, തുരുത്ത് ദുര്‍ഗം മുതലായവ, ജലദുര്‍ഗം
X