1. കം

  സം. ക

   • നാ. സമുദ്രം
   • നാ. ആത്മാവ്
   • നാ. വാള്‍
   • നാ. അഗ്നി
   • നാ. വായു
   • നാ. വെള്ളം
   • നാ. ശരീരം
   • നാ. കുയില്‍
   • നാ. മയില്‍
   • നാ. മേഘം
   • നാ. എരിക്ക്
   • നാ. ശബ്ദം
   • നാ. ധനം
   • നാ. പ്രകാശം, തേജസ്സ്
   • നാ. വാക്ക്
   • നാ. സമയം
   • നാ. സന്തോഷം, സൗഖ്യം
   • നാ. തല, തലമുടി
   • നാ. ബുദ്ധി
 2. ഖം

  സം.

   • നാ. ജ്ഞാനം
   • നാ. ഇന്ദ്രിയം
   • നാ. മോക്ഷം
   • നാ. ആകാശം
   • നാ. പട്ടണം
   • നാ. സ്വര്‍ഗം
   • നാ. വയല്‍
   • നാ. ബ്രഹ്മം
   • നാ. സന്തോഷം
   • നാ. അഭ്രം
   • നാ. കിണര്‍
   • നാ. ശബ്ദം
   • നാ. ഗുഹ
   • നാ. ബുദ്ധി
   • നാ. ദ്വാരം, കുഴി
   • നാ. (ജ്യോ.) പത്താം ഭാവം
   • നാ. അനുസ്വാരം, ബിന്ദു (ചെറിയ വൃത്തമാകുന്ന ചിഹ്നത്തോടുകൂടിയത്)
   • നാ. ശൂന്യേന്ദ്രിയം (വായ്, നാസാദ്വാരങ്ങള്‍, ചെവികള്‍, കണ്ണുകള്‍ തുടങ്ങിയ ശരീരഹ്തിലെ നവദ്വാരങ്ങളില്‍ ഒന്ന്)
   • നാ. അമ്പോ മറ്റോ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മുറിവ്, വ്രണം
   • ഗണിത. പൂജ്യം, ശൂന്യം
   • നാ. പുറത്തേക്കുള്ള മാര്‍ഗം
   • നാ. അമ്പിന്‍റെ മുന
 3. ഗം

  സം.

   • നാ. ഗാനം, പാട്ട്
 4. ഘം

  സം. ഘ

   • നാ. മുത്തങ്ങ
   • നാ. കിലുക്കം, കിലുകിലാരവം, മണിനാദം
   • നാ. മണി, കിങ്ങിണി
   • നാ. താഡനം
X