1. കംഗുണി, -ണിനി

    സം.

      • നാ. ചെറുപുന്ന
      • നാ. തിന
X