1. കംബളകം

  സം. കംബലക

   • നാ. കമ്പിളി
   • നാ. കരിമ്പടം
 2. കംബള(ക)ം, കംബലം

  സം. കംബല

   • നാ. വെള്ളം
   • നാ. ഉത്തരീയം
   • നാ. ഒരുതരം മാന്‍
   • നാ. കമ്പിളിപ്പുഴു
   • നാ. കമ്പിളി
   • നാ. കരിമ്പടം
   • നാ. താട (പശുവിന്‍റെയും കാളയുടെയും)
   • നാ. ഭിത്തി, മതില്‍
X