1. കംബളി

  സം. കംബലിന്‍

   • നാ. കാള
   • നാ. കമ്പിളികൊണ്ടു പുതച്ചവന്‍
   • നാ. ആട്ടാം പുഴു. (പ്ര.) കംബളിവാഹ്യകം = കാളവണ്ടി
X