1. കംബി

  അം.

   • നാ. തവി
   • നാ. മുളയുടെ മുട്ട്
   • നാ. മുളംചില്ലി
X