1. കംബിക

    സം. കംബികാ

      • നാ. സംഗീ. പന്ത്രണ്ടിനം ഘനവാദ്യങ്ങളുള്ളതില്‍ ഒരിനം
X