1. കംബുകം

    സം.

      • നാ. ശംഖ്
      • നാ. കവുങ്ങ്
X