1. കംബുകണ്ഠി

    സം. കംബു-കണ്ഠീ

      • നാ. ശംഖിനുതുല്യമായ കഴുത്തുള്ളവള്‍, സുന്ദരി
X