1. കംസപാത്രം

    സം. കംസ-പാത്ര

      • നാ. ഓട്ടുപാത്രം, ഒരളവ്
X