1. കംസഭിത്ത്

    സം. കംസ-ഭിദ് "കംസനെ കൊന്നവന്‍"

      • നാ. കൃഷ്ണന്‍
X