1. കംസാരി

    സം. കംസ-അരി

      • നാ. കംസന്‍റെ ശത്രു, ശ്രീകൃഷ്ണന്‍
X